General Business Terms - CZ

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení
 1. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Mortons s.r.o., IČ 045 88 649, se sídlem tř. T. G. Masaryka 1108, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 64271, e-mail: info@mortons.cz, webové stránky www.mortons.cz (dále jen „Mortons“), se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a jsou vydané v souladu s § 1751 a násl. OZ (dále jen „VOP“). VOP upravují základní ujednání a pravidla, za kterých Mortons poskytuje svým Klientům služby v provádění platebních transakcí (dále jen „služby“).
 2. Mortons je oprávněna poskytovat platební služby uvedené v § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku (dále jen „ZPS“), na základě povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu vydaného Českou národní bankou dne 1. 10. 2015, referenční číslo 2015/107129 / CNB / 570.
 3. Mortons poskytuje svým Klientům pouze platební služby, ke kterým jí bylo uděleno oprávnění. Za platební služby se považuje provedení převodu peněžních prostředků z platebního účtu, k němuž dává platební příkaz plátce, příjemce, nebo plátce prostřednictvím příjemce. Mortons svým Klientům neposkytuje převáděné peněžní prostředky jako úvěr. Mortons není oprávněna poskytovat jiné platební služby, než jsou uvedené v § 3 odst. 1 písm. c) ZPS.
 4. Mortons poskytuje klientovi služby na základě rámcové smlouvě a následně dílčích smluv (společně jen „Smlouva“) uzavřených mezi Mortons a Klientem, a v souladu s těmito VOP, které jsou nedílnou součástí Smlouvy. Pokud ze Smlouvy nevyplývá jinak, mají ustanovení Smlouvy přednost před VOP.
 5. Klient prohlašuje, že byl Mortons před poskytnutím služeb seznámen s obsahem Smlouvy, VOP a Ceníkem, údaji o osobě Mortons, základními informacemi o poskytovaných službách, případně s dalšími důležitými informacemi ohledně podmínek poskytování sužeb (dále jen „důležité informace“).
 6. Klient souhlasí s tím, že bude informován o každé změně důležitých informací nebo o jiných změnách, zejména prostřednictvím e-mailové komunikace.
 7. Klient a Mortons se dohodli na e-mailové komunikaci jako na běžném způsobu komunikace a přenosu informací souvisejících
II. Definice pojmů
 1. Pro účely VOP a Smlouvy se rozumí:
  a) Klientem – fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela Smlouvu s Mortons, na základě které jsou poskytovány služby.
  b) Smlouva – Rámcová smlouva spolu s dílčími smlouvami a VOP, Ceníkem.
  c) služba – platební služba podle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o platebním styku; Mortons je oprávněn tuto službu poskytovat na základě licence České národní banky.
  d) Transakce, spotový obchod – pevně dohodnutý obchod s cizí měnou; peněžní prostředky jsou během této transakce nakupovány nebo prodávány v jedné měně za určitou částku peněžních prostředků v jiné měně, a to s kurzem platným na finančním trhu v okamžiku transakce (spotová měna), Mortons vypořádá transakci nejpozději do jednoho pracovního dne.
  e) Směnný kurz – hodnota, za kterou Mortons nabízí prodej nebo nákup cizí měny.
  f) Den vypořádání transakce – pracovní den, ve kterém dojde k vypořádání platební transakce.
  g) Konfirmace – potvrzení transakce mezi Klientem a Mortons.
  h) Doklad o vypořádání transakce – potvrzení o vypořádání transakce mezi Klientem a Mortons.
  i) Vedení účtu – Mortons, jako poskytovatel účtu, vede účet Klienta a umožňuje mu jeho používání.
  j) Pracovní den – den, kdy jsou banky v České republice otevřené; mezi těmito bankami lze provádět platební styk.
  k) ZPS – zákon č. 370/2017 Sb., O platebním styku.
III. Rámcová smlouva
 1. Rámcovou smlouvu lze uzavřít osobně, nebo distančním způsobem.
 2. V případě uzavírání Rámcové smlouvy distančním způsobem je Rámcová smlouva uzavřena, pokud je na e-mailovou adresu (info@mortons.cz) dodána Rámcová smlouva s podpisem v pdf. formátu vč. dalších požadovaných dokumentů. Uzavření Rámcové smlouvy je kromě dodání podepsané Rámcové smlouvy podmíněno splněním následujících podmínek:
  a) Klient se seznámí se zněním Rámcové smlouvy, VOP a Ceníkem
  b) Klient vyplní veškeré údaje požadované v Rámcové smlouvě, Rámcovou smlouvu podepíše a zašle elektronicky na e-mailovou adresu spolu s kopií dokladu ověřující totožnost klienta a kopií jednoho dalšího podpůrného dokladu tak, aby z těchto kopií bylo možné zjistit identifikační údaje Klienta a dále druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti, přičemž kopie dokladů musí být pořízeny takovým způsobem, aby příslušné údaje byly čitelné a byla zajištěna možnost jejich uchování, a musí obsahovat i kopii vyobrazení identifikované fyzické osoby v průkazu totožnosti v takové kvalitě, aby umožňovala ověření shody podoby (např. občanský průkaz, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, pas ).
  Formatted:
  c) Klient zašle kontrolní platbu na účet Mortons, kdy tato platba bude uskutečněna z účtu vedeného na jméno Klienta u úvěrové instituce nebo u zahraniční úvěrové instituce působící na území členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, a doklad o existenci tohoto účtu bude předán Mortons. Parametry kontrolní platby sdělí Mortons Klientovi prostřednictvím e-mailu po obdržení Rámcové smlouvy a dokumentů uvedených v bodě 2. písm. b) tohoto článku VOP, a určí Klientovi k tomuto lhůtu.
  d) Mortons nemá pochybnost o skutečné totožnosti klienta a sdělí Klientovi okamžik uzavření Rámcové smlouvy.
  e) Na základě uzavřené Rámcové smlouvy vede Mortons účet Klienta a umožňuje mu jeho používání dle uzavřených dílčích smluv.
IV. Dílčí smlouvy a uskutečnění obchodu po telefonu nebo na základě elektronicky zadávaných pokynů
 1. Předmětem dílčích smluv je poskytování služeb pro Klienta dle aktuální nabídky a Ceníku. Jedná se o bezhotovostní transakce a obchody s cizí měnou, dle pokynů Klienta a za podmínek sjednaných v Rámcové smlouvě a dílčích smlouvách. Přesná cena za provedení konkrétní služby bude Klientovi sdělena vždy před uzavřením každé dílčí smlouvy a musí být Klientem odsouhlasena před uzavřením dílčí smlouvy.
 2. Uzavření dílčích smluv s konkrétním obchodem se dohodne buď po telefonu na číslech určených Mortons, nebo elektronicky přes e-mail. Při jednom telefonním hovoru lze dohodnout jednu nebo více transakcí. Elektronická objednávka musí mít stejné a jednoznačné parametry jako v případě telefonické objednávky.
 3. Postup pro uzavření dohody:
  a) Klient zavolá Mortons a oznámí parametry transakce, nebo e-mailem;
  b) Pokud je to relevantní, Mortons nabízí Klientovi směnný kurz;
  c) Klient přijme nabízený směnný kurz, nebo jej jednoznačně, jasně a nezpochybnitelné odmítne;
  d) Pokud Klient přijme směnný kurz, Mortons opakuje směnný kurz. Přijetí směnného kurzu Klientem znamená uzavření obchodu.
  e) Každá dílčí smlouva je uzavřena poté, co Klient udělí Mortons pokyn k provedení konkrétní platební služby, Mortons tento pokyn přijme, zpracuje.
 4. Mortons není zodpovědný za případy, kdy není možné využít způsob uzavření dílčí smlouvy, popsaný dle čl. IV., z důvodů, které jsou mimo kontrolu Mortons.
 5. Po telefonickém dohodnutí transakce, nebo prostřednictvím e-mailu, s Klientem je Mortons povinen vystavit Klientovi potvrzení a odeslat jej na e-mail. Platební transakce nebo obchod je považován za uzavřený a závazný pro obě smluvní strany v okamžiku telefonické nebo elektronické dohody na základě VOP a Rámcové smlouvy. Potvrzení platební transakce je pouze potvrzením skutečnosti, že byl vytvořen dílčí smluvní vztah a že platební transakce proběhla za podmínek dohodnutých telefonicky, popř. elektronicky.
 6. Smluvní strany se dohodly, že společnost Mortons není oprávněna nakládat s peněžitými prostředky placenými Klientem podle této smlouvy jinak než způsobem, který vede k realizaci platebních služeb podle Smlouvy.
 7. Mortons neprodleně vystaví a zašle Klientovi potvrzení o vypořádání sjednané platební transakce. Na požádání vydává Mortons Klientovi měsíční výpis platebních transakcí na účtu Klienta. Tento výpis obsahuje všechny dohodnuté platební transakce za daný měsíc.
 8. Smluvní strany se zavazují co nejvíce spolupracovat a plnit všechny své povinnosti bez zbytečného odkladu, aby každá platební transakce byla řádně a v termínech dohodnutých při potvrzení platební transakce vyřízena.
 9. V případě, že platební transakce z jakéhokoliv důvodů neuskuteční, je Mortons povinen informovat Klienta o této skutečnosti a vyřídit s Klientem již vzniklé závazky z této nerealizované platební transakce.
 10. Klient ručí za správnost údajů uvedených při zadávání příkazu k službě.
 11. Všechny zadané a schválené objednávky, které byly přijaty během doby blízké konci pracovní doby, jsou považovány za přijaté na začátku pracovní doby následujícího pracovního dne.
 12. Klient je povinen uhradit své závazky okamžitě podle pokynů uvedených v potvrzení o provedení platební transakce. Pokud Klient neuhradí závazky Mortons podle ujednání uvedených v potvrzení, je Mortons oprávněn žádat Klienta o zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 % z částky vedené v platebním příkazu dle potvrzení platební transakce a odškodnění ztráty vzniklé z uzavřené transakce, zejména možného záporného rozdílu směnného kurzu vzniklého ode dne transakce. Tato pohledávka ze smluvní pokuty je splatná ke dni, kdy měla být uskutečněna sjednaná platební transakce, a je možné ji jednostranně započítat ze strany Mortons proti jakékoli pohledávce vůči Mortons ze strany Klienta.
 13. Provedením služby dílčí smlouva zaniká jejím splněním.
V. Otevření účtu a jeho správa
 1. Na základě Rámcové smlouvy vytvoří Mortons Klientovi účet, prostřednictvím kterého se budou realizovat jednotlivé služby (Dílčí smlouvy) (dále jako „Účet“).
 2. Klient je oprávněn požádat o více Účtů.
 3. Klient je oprávněn užívat Účty pro následující operace:
  1. Příjem platby na účet
  2. Konverze na pokyn Klienta
  3. Odpočet platby ve prospěch příjemce podle pokynů Klienta
  4. Poplatky za poskytnuté služby
  5. Platby a inkasa do / ze zahraničí
 4. Klient odpovídá za přesnost a správnost všech výše uvedených platebních pokynů.
 5. Cena za poskytování služeb se odvíjí od aktuálního Ceníku. Je bezpodmínečnou povinností společnosti Mortons oznámit Klientovi cenovou nabídku před pevným objednáním služby, tj. dříve, než Klient odešle závaznou objednávku. Objednáním služby Klient potvrzuje přijetí, mimo jiné i cenu služby, která je uvedena v autorizaci platební transakce.
VI. Zúčtovací období, informační povinnost, odpovědnost
 1. Transakce bude vypořádána bez zbytečného odkladu po obdržení peněžních prostředků určených pro platební transakci od Klienta na platební účet Klienta, který vede Mortons, pokud na platebním účtu Klienta nebude dostatek peněžních prostředků Klienta pro provedení transakce. Klient se zavazuje uhradit závazek z transakce, pokud není na platebním účtu Klienta dostatek platebních prostředků pro provedení transakce, nejpozději do následujícího pracovního dne (D + 1) po dohodnutí transakce. Pokud Klient tuto povinnost nesplní, je Mortons oprávněn od transakce odstoupit. Poté, co Klient zaplatí svůj závazek z platební transakce vůči Mortons, je Mortons povinen bez zbytečného odkladu zadat platební příkaz k provedení požadované transakce tak, aby byl proveden ve lhůtách stanovených ZPS, přičemž maximum je D + 1. Tato doba může být Klientovi prodloužena, pokud nemá na svém bankovním účtu dostatečné krytí k provedení zadané objednávky, nebo pokud Klient neoznámil Mortons všechny potřebné parametry svého platebního příkazu.
 2. Mortons splňují informační povinnost vyplývající z ustanovení ZPS vůči Klientovi prostřednictvím e-mailových zpráv zaslaných na e-mailovou adresu Klienta evidovanou u Mortons. Informace jsou zasílány nejpozději do konce následujícího pracovního dne po vypořádání transakce.
 3. Klient je povinen informovat Mortons o údajích o odcizení přístupových oprávnění (profilu) umožňujících platební transakce prostřednictvím Mortons, nebo o případných neautorizovaných transakcích ihned po takovém zjištění. Oznámení lze provést telefonicky; v případě, že zjištění nastalo v pracovní době, je možné použít i e-mailovou adresu (info@mortons.cz). Poté, co Mortons obdrží informace, bude platební účet Kliental zablokován. Vzhledem k tomu, že případná ztráta, odcizení nebo neoprávněné použití přístupových práv se odehrálo na straně Mortons, Mortons odpovídá za zneužití.
 4. Mortons odpovídá za škodu, kterou Klientovi prokazatelně způsobil porušením svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, těchto VOP a právních předpisů.
 5. Mortons neodpovídá za škodu vzniklou Klientovi nebo jiným osobám v důsledku porušení povinností, které má Klient podle Smlouvy nebo na základě právních předpisů či z jiného důvodu, zaviněním jiné osoby, v důsledku okolností vylučujících odpovědnost Mortons nebo nacházejících se mimo jeho kontrolu.
 6. Klient prohlašuje, že jsou mu známa rizika při provádění platebních služeb, zejména tržní a kreditní rizika finančního trhu, a toto riziko bere na vědomí. Poskytovatel neodpovídá Klientovi za újmu, která Klientovi vznikla v důsledku těchto rizik nebo v důsledku okolností, které jsou mimo sféru vlivu Mortons (vyšší moc).
 7. Mortons neodpovídá za škodu vzniklou Klientovi nebo jiným osobám v důsledku nepřijetí platebního příkazu nebo nemožnosti provedení nebo realizace platebního příkazu z důvodů (a) uvedených v těchto VOP, (b) chybných, neúplných nebo nepravdivých údajů v příkazu, (c) chybných údajů, které Klient uvede při komunikaci s Mortons, (d) jednání osob oprávněných zadávat příkazy jménem Klienta, které je v rozporu s pokynem (zájmy) Klienta, Smlouvou, VOP nebo právními či jinými předpisy.
 8. Klient nese ztrátu z neautorizovaných platebních transakcí do částky odpovídající 50 EUR, pokud tato ztráta byla způsobena použitím ztraceného nebo odcizeného platebního prostředku, nebo zneužitím platebního prostředku. Klient nese ztrátu z neautorizovaných platebních transakcí v plném rozsahu, pokud tuto ztrátu způsobil svým podvodným jednáním nebo tím, že úmyslně nebo z hrubé nedbalosti porušil některou ze svých povinností uvedených v ZPS.
 9. Klient je rovněž povinen neprodleně informovat Mortons prostřednictvím e-mailu (info@mortons.cz) o nesprávně provedených platebních transakcích.
 10. V případě nesprávného provedení platebního příkazu Klienta zaviněným Mortons je Mortons povinen uvést stav platebního účtu Klienta do stavu před vznikem chyby. Mortons obnov platební účet do stavu, ve kterém by byl, kdyby nedošlo k vadné platební transakci. Stížnost může být podána do tří měsíců od vzniku chyby. V případě podezření z neoprávněného nebo podvodného použití platebního nástroje prostřednictvím e-mailové komunikace nebo zveřejnění informací na internetu informují Mortons Klienta.
 11. Prostředky Klientů nejsou úročeny.
 12. Mortons přijímá a vyřizuje reklamace a stížnosti Klienta v souladu s Reklamačním řádem, který je zpřístupněn na webových stránkách společnosti: www.mortons.cz.
 13. Klient má možnost obrátit se se svou stížností ohledně způsobu poskytování služeb na orgán dohledu Poskytovatele, Českou národní banku, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, www.cnb.cz.
 14. Klient má možnost obrátit se se svou stížností ohledně způsobu poskytování platebních služeb na Finančního arbitra, se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha, www.finarbitr.cz , který je oprávněn k mimosoudnímu řešení sporů smluvních stran týkajících se platebních služeb.
 15. Peněžní prostředky, které jsou svěřeny Mortons pro účely platební transakce, jsou vedeny odděleně od vlastních peněžních prostředků Mortons a od peněžních prostředků jiných osob, s výjimkou peněžních prostředků Klientů. Peněžní prostředky Klientů nejsou součástí majetku konkursní podstaty. Pokud bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Mortons, je zvláštní insolvenční správce povinen poskytnout Klientovi peněžní prostředky, které byly Mortons svěřeny k provedení platební transakce.
VII. Informace ve smlouvách o finančních službách uzavřených na dálku
 1. Ustanovení tohoto Článku se použijí pouze tehdy, je-li Klientem spotřebitel podle OZ.
 2. Pokud Mortons uzavře smlouvu o finančních službách s využitím prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavření smlouvy bez současné fyzické přítomnosti zástupce Mortons a Klienta, Mortons je povinen plnit povinnosti podle § 1841 a násl. OZ.
 3. Prostředky pro vzdálenou komunikaci pro individuální vyjednávání budou použity pouze v případě, že Klient jejich použití neodmítne. Vzdálené komunikační prostředky jsou zejména e-mailové zprávy, datové schránky, telefonní hovory a listovní poštovní služby.
 4. Od smlouvy o finančních službách uzavřené na dálku má Klient právo odstoupit bez udání důvodu a bez postihu do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.
 5. Klient nemá právo odstoupit od poskytnutých finančních služeb, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančních trzích, které Mortons nemohou ovlivnit, jako jsou služby konverze měny. Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje smlouvy, které byly plně vyřízeny oběma stranami na žádost Klienta (podle instrukcí) před právem Klienta odstoupit od smlouvy.
 6. Klient uplatní své právo odstoupit od smlouvy sdělením v prokazatelné podobě na adresu Mortons nebo na adresu, kterou mu byla sdělena během spolupráce s Mortons; lhůta pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy bude zachována, pokud bylo oznámení zasláno písemně před uplynutím této lhůty. Pokud Klient odstoupí od smlouvy o finanční službě uzavřené na dálku, může Mortons požadovat zaplacení ceny pouze za skutečně poskytnutou službu (poměrnou). Mortons však nebude požadovat úhradu za poskytnutou službu, pokud zahájil smlouvu na dálku před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy bez souhlasu Klienta nebo pokud Klient neoznámil cenu podle předchozí věty.
 7. Použití prostředků komunikace na dálku neovlivňuje úroveň konečné ceny služeb.
 8. Smlouva s Mortons může být ukončena dohodou nebo výpovědí některou ze stran, není-li s Klientem dohodnuto jinak.
 9. Klient má právo kdykoli během trvání smluvního vztahu obdržet požadovanou část smluvní dokumentace nebo jiné dokumenty v elektronické nebo papírové podobě. Klient má právo změnit způsob komunikace na dálku, pokud to není v rozporu s povahou poskytovaných služeb a uzavřenou smlouvou.
 10. Finanční služby Smlouvy a případné spory se řídí českým právem. Za účelem vyřešení případných sporů je okresní nebo krajský soud příslušný k určení sídla žalovaného.
VIII. Obecná a závěrečná ustanovení
 1. Mortons je oprávněn odmítnout poskytnutí určité služby, zejména uskutečnění obchodu, pokud se smluvní strany nedohodnou na všech podmínkách jejího poskytování nebo pokud Klient neposkytne Mortons řádně a včas veškeré informace a dokumenty nezbytné pro řádné poskytování služby nebo pokud to odporuje právním předpisům.
 2. Odvolání obchodu nebo platebního příkazu z podnětu klienta musí být Mortons předáno osobně, nebo zasláno písemně e-mailem na adresu info@mortons.cz. Odvolání nelze provést po okamžiku přijetí platebního příkazu, resp. po telefonické dohodě, nebo e-mailem, o transakci.
 3. Klient podpisem rámcové smlouvy prohlašuje a souhlasí s tím, že mu Mortons předal znění Rámcové smlouvy a VOP v dostatečném předstihu před podpisem Rámcové smlouvy, pro splnění povinnosti poskytnout Klientovi informace podle § 132 a násl. ZPS a další předsmluvní informace stanovené zákonem.
 4. Mortons není povinen přijmout dokument, pokud Mortons pochybuje o jeho původu, úplnosti nebo správnosti a považuje to za nezbytné pro řádné poskytnutí požadované služby a v takovém případě je Mortons oprávněn požádat Klienta o poskytnutí dalších informací a dokumentů, které Mortons považuje za nezbytné k prokázání původu, úplnosti nebo správnosti dotyčných informací nebo dokumentů.
 5. Mortons je oprávněn požadovat ověření podpisu Klienta na všech smluvních dokumentech nebo dokumentech k transakcím.
 6. Smluvní strany vykonávají pouze takové transakce a realizují takové požadavky Klienta, které jsou úplné, správné, konečné, srozumitelné a provedené v souladu s podmínkami stanovenými Smlouvou, VOP a ZPS.
 7. Klient není oprávněn postoupit, zastavit nebo zaúčtovat pohledávky za Mortons jiným způsobem.
 8. Nevyužití jakéhokoli práva vyplývajícího z této smlouvy nebo transakce nebo prodlení s použitím takového práva kteroukoli smluvní stranou nebude vykládáno jako vzdání se takového práva.
 9. Mortons je oprávněn požadovat poskytnutí odpovídajícího zajištění nebo dodatečného zajištění svých pohledávek vůči Klientovi i v době poskytování služby. Pokud takové zajištění nebo dodatečné zajištění není poskytnuto, je to považováno za zásadní porušení smlouvy ze strany Klienta a v tomto případě má Mortons právo ukončit poskytování jakékoli služby, zejména odstoupit od transakce nebo od Smlouvy.
 10. Veškerá komunikace mezi Mortons a Klientem je v anglickém jazyce, českém jazyce, nebo, je-li dohodnuta s Mortons, v jiném jazyce. Ve vybraném jazyce bude Klientovi poskytnuta Smlouva, VOP a další důležité informace.
 11. Mortons je oprávněn zadržet daně z plateb na základě smlouvy dle platných právních předpisů. Pokud je Klient dotčen smlouvami o zamezení dvojího zdanění, je Klient povinen tuto skutečnost oznámit Mortons při sjednávání transakce.
 12. Osoby oprávněné Klientem ve Smlouvě jsou oprávněny provádět transakce, využívat jiné služby stanovené Smlouvou a podepisovat potvrzení na účet Klienta a na jeho náklady a v rozsahu a způsobem uvedeným ve Smlouvě. Tyto osoby jsou oprávněny jednat individuálně, není-li dohodnuto jinak. Tyto osoby nejsou oprávněny měnit, doplňovat nebo rušit smlouvu, pokud na ni nemají nárok na základě zvláštní plné moci udělené Klientem.
 13. V případě, že Klient bez zbytečného odkladu po převzetí reklamace nerozporuje žádné údaje uvedené v dokumentech Mortons, má se za to, že Klient souhlasí se všemi údaji uvedenými v dokumentech.
 14. Žádost plátce o vrácení peněz již autorizované platební transakce z iniciativy příjemce, se řídí §176 ZPS.
 15. Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak nebo pokud se smluvní strany nedohodnou, je možné dohodnout se na poskytování služeb nebo poskytnutí služby, zejména na provedení transakce, výhradně v pracovních dnech v době od 8 30 do 17:00 hod., v čase platném na území České republiky. Okamžik blízký konci pracovní doby je 16:15.
 16. Klient je oprávněn získat od Mortons obsah Smlouvy a další informace uvedené v ZPS na základě jeho písemné (e-mailové) žádosti. Po obdržení žádosti odešle Mortons bez zbytečného odkladu kopii smlouvy, VOP a Ceníku, případně další informace požadované Klientem, na e-mailovou adresu Klienta.
 17. V případě poruchy trhu nebo jiné události, která je považována za vyšší moc a která má vliv na plnění podle smlouvy nebo na již uskutečněnou transakci a není možné splnit podmínky transakce, jsou smluvní strany povinny dohodnout se v dobré vůli buď na ukončení transakce a vrácení případného plnění ovlivněného narušením trhu nebo událostí považovanou za vyšší moc, nebo při pokračování této transakce za podmínek, které jsou možné po odstranění překážek vyšší moci nebo poruchy trhu.
 18. VOP byly schváleny valnou hromadou Mortons. Tyto VOP jsou platné a účinné od 7. května 2020.